Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för augusti, 2011

Berättelse från min healing resa till Kanada ~ Story of my healing journey to Canada

Helt oväntat fick jag förmånen att
åka västerut i vintras och deltog då i Adam, Drömhealerns
workshop den 5 december 2010 i Vancouver. Inte ens i min vildaste
fantasi hade jag vågat hoppas på att det skulle bli en så otroligt
fantasisk upplevelse som det i själva verket blev, och jag känner
stor tacksamhet över att ha fått erfara det beundransvärda jobb
som Adam McLeod gör.

Den 6 december återvände jag sedan
ensam till Sverige och den dryga flygresan till trots kände jag mig
ändå som helt Ny när jag kom hem.

Med nya krafter, såväl fysiskt,
emotionellt som intuitivt, startade jag det nya året med att köpa
ett årskort till simhallen. Jag simmade snabbare än någonsin
tidigare – i unga år var jag kappsimmare – men efter en månad
”small” det till i vänster höft/lår och det hela tog ett
abrupt slut. Så kan det gå när man ska briljera. Händelsen
inträffade när en konstnärskollega stod vid bassängkanten och
lite på skoj frågade mig om jag varit i Vancouver för att delta i
OS. Ha, ha… Nåväl, jag hade glömt bort att Adam hade sagt att vi
skulle ta det försiktigt, fast det var ju lätt hänt när jag
faktiskt kände mig som pånyttfödd.

Ett litet tag senare,
när jag var som omättlig och helt sanslöst höll på med att måla
om och fixa i vårt hus här i våras – på grund av försäljning
och flytt – blev jag så överkänslig av alla rengöringsmedel att
långvarig förkylning och stora röda utslag mitt på halsen
”blommade fram”. Sedan blev det lite grann som att starta
om från början.

Lyckligtvis, sedan jag på allvar började
med översättning av Intention Heals, börjar det så sakta men
säkert att vända till det bättre igen. Min avsikt är faktiskt att
skriva om hela boken så att jag kan läsa den på mitt eget språk,
och hittills har jag gjort nästan hälften av arbetet. Jag
vill verkligen ha egenmakt och egenbestämmanderätt i hur jag kan
bota mig själv eftersom jag känner att jag vill hjälpa andra. Men
naturligtvis är det ett måste att först hitta tillbaka till den
gamla kraften som gick förlorad längs med vägen så att jag först
bemästrar, och verkligen har denna egenkraft i min läknings
process.

Jag älskar livet och jag har ett leende i mitt ansikte varje dag.
~ Kärlek, Ljus & Glädje~

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Quite unexpectedly, I had the privilege to go west last winter, which meant that an opportunity opened up for me so I could attend one of the Adam DreamHealer
Workshop December 5th, 2010 in Vancouver. Not in my wildest dreams I
would had dared to hope for such an incredibly fantastic experience
which it actually was, and I feel great gratitude for having
experienced the admirable job that Adam McLeod does.

The day after, I returned on my own back to Sweden and in spite of the long
flight, I was still as brand New when I got home.

With new strength, both physically, emotionally, intuitively, I started the
new year by buying a season ticket to the swimming pool. I swam
faster than ever before – at a young age, I was racing swimmer – but
after a month it ”slammed” to the left hip/thigh and it all
took an abrupt halt. So it can go when to show of. The incident
occurred when a fellow artist was standing at the edge of the pool
and then some on a whim asked me if I was in Vancouver to participate
in the Olympics. Ha, ha … Well, I had forgotten that Adam had said
that we should be careful, though it was easy for when I actually
felt like I was reborn.

A little while later, when I was as
insatiable and totally senseless to repaint and fix our house here
this spring – because of the sale and move – I became so
hypersensitive to any cleaning solution that prolonged cold and big
red rash on my neck ”blossomed out.” Then I felt it was
like starting from the beginning again.

Fortunately, since I seriously began with the translation of Intention Heals, it starts so
slowly but surely turning for the better again. My intention is actually to rewrite the whole book so I can read it in my own language, and so far I have done almost half of the work. It’s a bit tricky but I’ll manage. I really want to be empowered on how to heal myself because i feel that I would like to help others. But first, of course there is a need to find back, and be sure on my own power which got lost along the way so that I’ll be empowered for my own self healing.

I love life and I’ve got a smile in my face
every day.

Love, Light & Joy

Annonser

Etikettmoln