Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för april, 2011

Tro på ditt hjärtas rikedom och att kärleken leder dig rätt ~ Believe in your heart’s wealth, and that love will lead you right

(For English, please see bottom of page!)

 Tro på ditt hjärtas rikedom och att kärleken leder dig rätt

Jag kom att röra om i grytan lite när jag på en facebook sida, I  Cyprus, skrev – Kärlek till allt och alla. Moderatorn gav mig en rejäl åthutning genom att säga – “Var försiktig Carina! Cypern är en grekisk ö inte turkisk! Uppför dig så som man ska!” Sedan berättade jag för honom att jag spenderar lite av min tid i vår lägenhet – en ganska liten – som vi köpte för några år sedan på Cypern, vilket jag trodde han skulle vara tacksam över, istället för arg. För landets tillgångar bygger mest på turistnäringen.

Vidare sade jag: – ‘Försök att förstå att det finns ingen tid att argumentera, och att det finns ett behov av balans för hela denna planet och att något måste göras innan det är för sent. Varje enskild person – oavsett vilken färg, vilken religion, vilken politisk eller etisk uppfattning hon eller han har – behöver balans för alla jordiska frågor såsom överlevnad, den fysiska kroppen, frågor om pengar, försörjning, säkerhet och husrum. Människor på planeten jorden har inte råd med att tänka i gamla mönster, och fortsätta att stå kvar på samma gamla ställe och stampa, för något håller faktiskt redan på att ske, som den globala uppvärmningen, jordbävningar och så vidare. Vi har inte råd att vara envisa och orimliga längre. Den rena och sanna kärleken kommer istället att vinna, före girigheten.’

Nu är det viktigare än någonsin tidigare att släppa taget om det som har varit, för vår älskade Moder Jord klarar snart inte av mer, och med all respekt för det cypriotiska folkets kollektiva trauma från kriget år 1974 så hoppas jag ändå innerligen att en försoning snart kan komma mellan turkarna och grekerna. Vi måste alla lära oss att hela våra sår och förlåta så att vi kan gå vidare. Att förlåta betyder inte att du accepterar det någon gjort mot dig. Att förlåta är att frigöra sig själv från negativ anknytning, och att släppa taget om det som varit.

Efter mitt inlägg för över en månad sedan råkade jag igår se att en politisk diskussion har tagit fart och fastän att det inte var min avsikt så tycker jag ändå att det är dags för människor att vakna upp ur törnrosasömnen också i detta lilla vackra land. Men det vackra landet som målas upp på web sidan existerar inte riktigt på det sätt som man försöker beskriva med bilder och andra lockelser, för det är inte längre människans inre värden som räknas utan hennes yttre attribut och världsliga tillgångar. Varje gång jag besöker Cypern har jag också denna verkligt starka känsla av lägre vibrationer inom mig, och det är ett genklang av alla personers tankar och känslor där på ön som jag helt enkelt kan känna av mycket tydligare när jag vistas där.

Det naturliga ursprungliga som en gång var är nästan helt borta och hetsen och jakten efter mer materiellt är nästan det enda allena rådande. Visst kan man tycka att jag kunde ha använt mina resurser på ett klokare sätt, men nej, jag tror att det finns ett syfte bakom det hela, och vad det nu än är så får framtiden visa om jag gjorde rätt.

På sidan visas vackra bilder av natur men också bilder av mer vulgär natur där kristen ortodox ikon-konst blandas med halvnakna kroppar i utmanande poséer. Mestadels finns det inlägg som den här; ”Gör en magisk resa genom våra bilder… och se varför de kallar det för, Kärleks Ön …” -xxx  

Men nu har jag också hittat ett inlägg där man i 110 kommentarer faktiskt mer eller mindre strider mot varandra, och lite senare finner jag ytterligare ett annat där moderatorn undrar om någon hade känt något av det lilla jordskalvet i Limassol. Det var många som hade känt av det lite här och var på ön, och en person sa att det var 4.2 i magnitude.

Jag har en känsla av att folk i allmänhet hellre skulle vilja se Cypern – en liten ö – som ett enat land i stället för ett, som separerat i två läger, där 37% är ockuperat av Turkiet, medan resten, 63% är grekiskt. Precis som en person så klokt påpekade: ”Trots allt är vi alla människor och jag ser ingen anledning till att vi alla lever i det förflutna och skyller på varandra. Det är ett känsligt ämne men människor, släpp taget! Cypern är 100%.”

Men fortfarande finns det många vredgade röster som säger – “CYPERN ÄR OCH KOMMER ALLTID ATT VARA GREKISK! SLUT PÅ !!!!!!!!!!!!!” medan andra låter som såhär: ”Kom igen Kompisar! Låt oss leva i fred! Ön hör till varje person som bor här! Vänligen ingen politik.”

Jag slutade att tänka så mycket och följde istället mitt hjärta när lägenhetsköpet gjordes. Jag följde mitt hjärtas röst för jag trodde, och tror fortfarande på kärleken och att den leder mig rätt. Jag inte bara tror på hjärtats röst och den ofantliga rikedom vi alla bär inom oss, jag vet att det är så, och jag vet också att kärleken leder mig rätt.

En höjning av den mänskliga medvetandenivån handlar inte om att grotta ner sig i materien på bekostnad av andra människor, att för egen vinning utnyttja det en medmänniska har gjort i sitt anletes svett. Nej, det fungerar inte så och det kommer aldrig någonsin att bli ett bättre ställe här så länge vi låtsas lysa mer än vi i själva verket gör.

Det handlar om samarbete på alla nivåer, och samarbete kräver ärlighet, tålamod och tolerans, och kraft för att skapa medkänsla, ödmjukhet och vänlighet. Om vi inte arbetar schyst och i uppriktighet mot varandra så kommer det bara att fortsätta i samma gamla hjulspår där de negativa, skadliga känslorna som vrede, hat, svartsjuka, ängslan och rädsla får större plats än det som vi alla så innerligen behöver – en sann och ren inre frid. Den går att odla genom att stärka osjälviskheten och en bra övning kan vara en meditation där man inleder en dialog mellan sin ‘självcentrerade natur’, ett jag som är den förkroppsligade självcentreringen, och sig själv som andlig utövare. Ett slags dialogrelation – och när sådana negativa drag som hat och vrede är en del av ens natur kan man föra in dialogen så att man tar sitt hat och sin vrede i fokus och strider mot dem.

Tro på ditt hjärtas rikedom så följer överflöd på alla nivåer.

Gör en lista på alla egenskaper som beskriver din unika person. Omfamna och acceptera alla dessa egenskaper så gör andra också det.

Sluta att tänka så mycket och följ ditt hjärta. Tro på kärlek, det leder dig rätt.

Kom ihåg att även smärtsamma känslor har sin plats och får dig att se på livet i nytt ljus. Tillåt villkorslös kärlek. Att kärleken finns där utan att man ställer villkor. I detta fall har man ännu inte nått dithän utan villkoren ställs fortfarande men jag kan skönja en öppning där framme, dock är min förhoppning att vägen dit inte är alltför lång.

”Kärlek, medkänsla och vänlighet är ankarna i ditt liv.” – Okänd

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Believe in your heart’s wealth, and that love will lead you right

I came to stir the pot a bit when I’m on a facebook page, I ♥ Cyprus, wrote – ‘Love to everyone and everything’. The moderator gave me a huge reprimand by saying – “Be careful you Carina!! Cyprus is a Greek island not Turkish!! Behave your self!!” Then I told him that I spend a bit of my time in our apartment – a fairly small – as we bought a few years ago in Cyprus, which I thought he would be grateful for, rather than angry. For the country’s assets is based mostly on tourism.

Furthermore, I said, – Try to understand that there is no time to argue, and that there is a need for balance to the whole planet and that something must be done before it is too late. Every single person – no matter what color, what size, what religion, what political or ethical views he or she has – need balance of all earthly matters of survival, the physical body, questions about money, security, safety and shelter. People on planet Earth can not afford to think in old ways, and continue to remain on the same old place and stomping, for something is in fact already taking place, as global warming, earthquakes and so on. We can not afford to be stubborn and unreasonable anymore ~ instead, pure and true love is going to win before greed.

Now more than ever before, it’s important for all of us to let go of the past, because soon our beloved Mother Earth can’t cope with more, and with all due respect to the Cypriot people’s collective trauma from the war in 1974 so, I hope sincerely that a reconciliation may soon take place between Turks and Greeks. We must all learn to heal our wounds and forgive so that we can move on. Forgiving what someone has done to you doesn’t mean you accept it. It’s about liberate oneself from negative connection and let go from the past.

After my post I made for more than a month ago I happened to see, yesterday, that political discussions have taken off and although it was not my intention, I consider that it is time for people to wake up from slumber even in this small beautiful country. But the beautiful country that is being painted on the web page does not exist really in the way that one tries to describe with pictures and other temptations, for there is no longer man’s inner values ​​that count, but her external attributes and earthly assets. Every time I visit Cyprus, I also have this really strong sense of lower vibrations within me, and there is a resonance of the collective individual’s thoughts and feelings on the island which I simply can sense very clearly when I stay there.

The original and natural that once was is almost completely gone and baiting and hunt for more material is almost the only supreme. Sure, you would think that I could have used my resources more wisely, but no, I think there is a purpose behind it all and whatever it is so only time will show if I was right.

That page displays beautiful images of nature but also images of more mundane nature, where a Christian Orthodox icon art mixed with half naked bodies in provocative pose.

 Mostly there are posts like this one; “Take a Magical Journey Through Our Pictures..and see why they call it, the ISLAND OF LOVE…” – xxx But now I’ve also found posts like this one; “Because Many Fans Ask Me Which Of This Page Represents!! I Wanna Say That There’s Not Greek or Turkish Side. Is the Greek Cypriot Island Called Cyprus With 37% Of The island Has been Illegally occupied by turkey:)” – xxx From 110 comments I just show a few thoughts around how this issue goes:

Why do Cyprus want to reunite with turkey thats wrong it will never happen.” – xxxx

I don’t try to mean it is the fault of Greece. I think both countries are guilty. According to agreements both countries have right in the island. Turkish side had a pressure on it, but when Turkey came to Cyprus why did they found a mini-state, rather than just saving the Turkish Cypriots which they have right to do.” – xxxx

Come on guys we lived as neighbours we respected each other let’s leave it that way I born in Cyprus my blood is cyprian my family is cyprian no matter what we are all humans and gods children!” – xxxx …and so on!

Then I found an other : “Was there anybody who felt the tiny earthquake in Limassol?” and got comments like;

Felt it in Paphos” – Martindale

Yes I feel in Limassol” – Stevenson

I felt it in Gialia” (Yialia) – Dumitrescu

Felt it in Limassol. 4.2 magnitude I think” – Djeukam

I felt in Limassol” – Egli

Omg, I hope , there will not come a bigger one!!” – Goossens

yes, in Paphos.” – Lyubomira… and so on!

I’ve got a sence that people in generally rather would like to se Cyprus – a little island – as one united country instead of separated in two, where 37% is occupied by Turkey while the rest, 63% are Greek. Like one person so wisely said: ”After all, we’re all human and I see no reason why we all live in the past and blame one another. It’s a touchy subject but people, let go! Cyprus is 100%.”

But there are still many angry voices saying – ”CYPRUS IS AND WILL ALWAYS BE GREEK! END OF!!!!!!!!!!!!!” while others sound like this: “Come on guys! Let’s live in peace! The Island belongs to every person who lives here!!! Please NO POLITICS.”

I stopped thinking so much and instead I followed my heart when the apartment was purchased. I followed the voice of my heart because I believed, and I still believe that love brings me right. I not only believe in my heart and voice of our vast wealth we all carry within us, I know this is so, and I also know that love brings me right.

An increase of human consciousness is not about to cave down in matter, on expense of other people and for profit take advantage of a fellow human being made ​​of his brow sweat. No, it does not work in that way and it will never ever be a better place here as long as we pretend to shine more than we actually do.

It involves collaboration at all levels, and cooperation requires honesty, patience and tolerance, and power to create compassion, humility and kindness. If we don’t work decent and in good faith towards each other, it will just continue in the same rut in which the negative, harmful emotions like anger, hatred, jealousy, anxiety and fear may get more space than that which we all so desperately need – a true and pure inner peace. It can be grown by strengthening selflessness and a good exercise can be a meditation in which a dialogue be initiated between your ‘self-centered nature’, a self that is the embodied self-centering, and oneself as a spiritual practitioner. A kind of dialogue relationship – and when such negative traits like hatred and anger are part of one’s nature can be put into dialogue, so that you take one’s hatred and anger in focus and conflict with them.

Believe in wealth of your heart – if so, follows abound at all levels.

Make a list of all your quality’s that describe your unique personality. Embrace and accept all of these characteristics – then other people do too.

Stop thinking so much and follow your heart. Believe in love, it leads you right.

Remember that painful feelings have their place and makes you look at life in a new light. Allow unconditional love. Love is, without setting conditions. In this case it has not yet reached the point because the conditions are still there, but I sense an opening up ahead, but I hope that the way to get there are not too long.

“Love, compassion and kindness are the anchors of your life.” – Unknown

Annonser

Etikettmoln